За реклама при нас

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕКЛАМА на сайта и/или на други медии собственост на рекламната група на BGSnimki.net

Информация за контакт с рекламният отдел на BGSnimki.net

За да се свържете с нашият Рекламен Отдел може да използвате Контакт Формата на този сайт.


Общи условия за публикуване на реклама

1. Под "Издател" се разбира BGSnimki.net. Заявките за публикуване на реклама следва да бъдат адресирани до Рекламния отдел на BGSnimki.net.

2. Думата "реклама" в този случай означава всеки текстов или графичен материал, публикуван срещу заплащане на сайта и/или на други медии собственост на рекламната група на BGSnimki.net .

3. Заявките за рекламa се предават и приемат в писмен вид посредством електронен или хартиен носител от Издателя, за валидна се счита неговата интерпретация за съдържанието на приетата заявка.

4. Издателят може да изпрати писмено съобщение, което да интерпретира направената уговорка. В този случай, ако рекламодателят или агенцията уведоми Издателя, че съобщението не пресъздава точно особеностите на заявката, Издателят се съгласява да спре публикацията на рекламата без компенсация, като си запазва правото да откаже публикация на реклама, различна по оформление от съдържащата се в съобщението.

5. Издателят има правото да изисква всякакви промени, които счита за необходими или желателни в рекламата или да изисква текстови и графични материали, коригирани съответно с изискванията му.

6. Издателят има правото да променя рекламната тарифа по всяко време.

7. Купувачът е съгласен да заплати авансово на Издателя всяка реклама. Под авансово плащане се разбира превод на цялата договорена сума по банков път на сметка на Издателя или изплащане на сумата в брой преди датата на публикация.

8. Задължение на Купувача е да провери точното съдържание на всяка реклама (или реклами, ако са повече от една).

9. Издателят не носи отговорност за реклама с грешно или несъответстващо с действителността съдържание, освен ако грешката не е обявена веднага след допускането й. Всички други случаи на възражение и рекламация, трябва да бъдат отнесени към Издателя в писмен вид не по късно от седем дни след публикуване на рекламата или датата, на която е трябвало да се появи, или след получаване на фактурата от Купувача. Независимо от правото на Издателя за така публикуваната реклама да му бъде заплатена сума, представляваща разумна част от договорената стойност, отговорността на Издателя се свежда до максималната възможност за компенсиране до стойността на рекламата или (при подходящ случай) безплатна повторна публикация на рекламата. Такова възражение, рекламация или запитване не влияе върху задължението на Купувача да заплаща на Издателя в договорения срок стойността на тази и всички други реклами.

10. Всяка рекламна публикация, предадена на Издателя, трябва да бъде законна, благоприлична, честна и вярна. Отговорността за съдържанието на заявената реклама и съответствието на текста и изображението й с нормативните разпоредби на българското законодателство се носи от Купувача – рекламодател и/или рекламната агенция – заявител. В случай, че по какъвто и да е повод във връзка с публикуваната реклама бъде ангажирана отговорността на Издателя, Купувачът – рекламодател и/или рекламната агенция – заявител е/са длъжен/ни да обезщетят Издателя.

11. ДДС: При фактуриране ДДС се отбелязва на фактурата като отделна сума. Всички цени, посочени в рекламната тарифа, са без ДДС и други косвени данъци.

12. Към всяко споразумение с Издателя се прилага българското законодателство, като се включват и тези условия.

© 2010 - 2023 BGSnimki.net - Онлайн поръчка на снимки и фото сувенири